Braz, Adalto, Oliveira, Ivanilton, Cavalcanti, Lucas, Almeida, António, AND Chávez, Eduardo. " CLUSTER ANALYSIS FOR LANDSCAPE TYPOLOGY" Mercator [Online], Volume 19(12 May 2020)